tisdag 24 januari 2012

Pedagogisk dokumentation - Vad, hur och varför?

Varför ska vi använda oss av pedagogisk dokumentation? Vi diskuterade detta i vårt arbetslag och kom fram till följande:

  • För att kunna förändra, utveckla och synliggöra våra tankar kring allt i vår verksamhet; barnen, miljön och oss själv som pedagoger
  • För att kunna upptäcka det vi inte annars ser och utifrån andra perspektiv
  • Synliggöra barns lärande för barnen och för oss pedagoger - ge barnen redskap att reflektera
I vår läroplan är uppdraget tydligt "....utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan."

Christina Wehner Godée skriver i "Att fånga lärandet" att "dokumentationerna blir verktyg för pedagogerna att förstå hur barnet lär och tänker". Ska vi kunna utveckla och förändra verksamheten med barnen i fokus blir dokumentationen i olika former en förutsättning.

Hur dokumenterar vi?
När vi observerar barnen bör vi pedagoger, enligt "Varför pedagogisk dokumentation",  inta en medaktiv roll som innebär att lyssna in och tolka barnens tankar och försök att göra sig förstådda. I kombination med  kamera, ipad och papper och penna dokumenterar vi pedagoger vad som fängslar barnen och hur de visar sitt intresse. För att det ska bli en pedagogisk dokumention måste vi pedagoger tillsammans reflektera över vad vi sett. Hillevi Lenz Taguchi skriver "Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete." Det är först när vi pedagoger tillsammans reflektar som det blir en reflektion, vilken leder till utveckling eller förändring. Med förhållningssättet: "... barn alltid kan något och vill något och är nyfikna och intresserade av egen kraft" (Hillevi Lenz Taguchi) tror jag vi kan få syn på vilka strategier barnen använder. Viktigt är att vi pedagoger ger förutsättningar för att dessa strategier tas vara på för att barns lust att utforska och deras lärande ska fortsätta utvecklas.

För att nå denna gemensamma reflektion behöver vi först skapa förutsättningar för gemensam reflektions-/planeringstid. I vårt arbetslag har vi prioriterat detta. Vinsten vi ser är att alla i arbetslaget står bakom dokumentationen för varje barn och att den sker regelbundet. Det jag funderar över är om vi själva förändrar oss utifrån det vi sett i barngruppen? Skapar vi metoderna för att nå ett speciellt mål eller för att ge barnen förutsättningar för att utforska och utvecklas? Christina Wehner-Godée resonerar kring våra förutbestämda uppfattning och normer att vi hela tiden behöver göra oss själva medvetna om vad vi håller på med för att förändras och förändra. Jag tror att ju mer vi resonerar med varandra över vad vi ser, desto mer kan vi påverka oss själva i vår pedagogroll att vända och vrida, se saker ur annat perspektiv och våga släppa kontrollen!

  

Vad dokumenterar vi?

I min barngrupp satt vi en dag i soffan och läste en bok, vi blev fler och fler i soffan. Ett barn gick plötsligt iväg och ett annat övertog den lediga platsen. När barnet, som gått iväg, kom tillbaka uppstod en konflikt "Jag sitta!" sade barnet ledset, då det var fullt i soffan. Hur ska vi göra? frågade jag barnen. En pojke flyttade sig efter en stund, klappade på soffan och sade: "sitta här!".


Min kollega fotade detta sociala dilemma och vi  tittade sedan tillsammans med barnen på bilden. Barnen visade och pekade, satte ord på känslorna kring det som utspelade sig. Jag ser detta som ett exempel på att barnet är medkonstruktör av kultur och kunskap med utgångspunkt i sitt eget tänkande och erfarenheter. Hilleiv Lenz Taguchi  återkommer genomgående till detta i  "Varför pedagogisk dokumentation".  Min roll som pedagog var här att ställa frågor och bekräfta känlsorna som barnen kände igen på bilden. Barnen blir på detta sätt "verkligt aktiva" att de drivs av sin egen nyfikenhet och förundran. (Anna Barsotti, 1997)
I boken "Att fånga lärandet" beskrivs skillnad mellan att se och observera ur ett Reggio Emilia-perspektiv. Under våra diskussioner i arbetslaget kring vad och hur vi ska dokumentera kom vi fram till att barnet ska stå i centrum och vara delaktig i att se sitt eget lärande. Filmandet ger alla möjligheter att se samma sak/bil om och om igen, barn som pedagoger. Det ger oss också möjlighet att dagligen reflektera tillsammans med barnen med öppna frågor ( t ex hur gjorde Kalle, kom du ihåg....) Dialogen som uppstår gör att barnen blir delaktiga i sitt lärande. Språket och bilden/filmen skapar en helhet för barnen.

Att bestämma fokus innan vi ser på filmen kan betyda att det ändå blir ett annat fokus när vi reflekterar. På min avdelning har vi startat upp att filma barnens lek för att synliggöra hur barnen samspelar och utforskar miljön omring dem. Vi har i förväg bestämt att se hur miljön påverkar barnens lek, för att kunna göra förändringar eller tillföra material. Jag kopplar ihop detta med vad Hillevi Lenz Taguchi skriver om planering som en utgångspunkt för reflektionen men som inte är till för att följas utan för att förändras! Vi kanske upptäcker något annat som intresserar barnen, vilket för utvecklingen åt ett helt annat håll än vi pedagoger tänkt!


Framtiden...
Ett förändringsarbete tar tid och för mig betyder det att skynda långsamt, experimentera och utforska olika metoder att dokumentera. Öva mig att upptäcka barns lärande och utgå från det positiva hos varje barn."Man måste utgå från de barn man har framför sig och inte efter ett program!" (Vecchi, 1996) Varje ny barngrupp består av nya utforskande invider som jag ska lära känna genom att dokumentera hur just de lär sig! Först då kan jag skapa förutsättningar för barnens och mitt fortsatta lärande. Med Christina Wehner-Godées "Att fånga lärandet" i bakfickan har jag många olika dokumentationsmetoder att pröva och utrforska!

"Dokumentationen skall vara ett underlag för våra reflektioner kring det som skett för att vi skall kunna ta nästa steg" Hillevi Lenz Taguchi, 1997Litteratur

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 Skolverket
Varför pedagogisk dokumentation? - Hillevi Lenz Taguchi, 1997 Stockholms universitets förlag
Att fånga lärandet - Christina Wehner-Godée, 2010 Liber

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar