torsdag 22 mars 2012

Mina fortsatta tankar kring pedagogisk dokumentation....

Utifrån mina första tankar kring pedagogisk dokumentation har jag under kursens gång fått fördjupade kunskaper om vad jag dokumenterar och när min dokumentation blir pedagogisk.

Efter att ha läst "Den svårfångade reflektionen" fick  begreppet reflektion en ny innebörd."Reflektionen kan vara en pocess i vilken vi pendlar mellan handling, iakttagelse, tankar och tankar på olika nivåer och relaterar dessa till varandra." För mig betyder reflektera att lyssna in vad en kollga ser av det jag iakttagit och föra en dialog kring det tillsammans. Därefter drar vi slutsatser utfirån dessa reflektioner och skapar metoder som möjliggör utveckling i barngruppen. Till min egen hjälp har de digitala verktygen tillfört ytterligare en nivå i denna process på så sätt att när jag tittar på film, bild eller lyssnar på ljudupptagningar, ser och hör jag sådant jag tidigare missat. Speciellt har jag upptäckt vad som satte igång en lek eller gjorde att den tog slut. De digitala verktygen har givit mig en fördjupning av att för mig synliggöra barnens sätt att uttrycka sig och sätt att visa förståelse med och utan ord. Efter de första stapplande försöken med min Ipad kan jag idag använda den snabbt, enkelt och ser den som ett naturligt verktyg i mitt arbete. Den bidrar till att förenkla dokumentationen och reflektionen både för mig som pedagog och tillsammans med barnen vilket var min förhoppning när jag utbildningen startade. Jag har lärt mig något nytt och rolig som jag bara är i startgroparna av!

Miljö, material och pedagager utgör tillsammans grogrunden för barnens fortsatta lärande. I boken "Att fånga lärandet" skriver författaren "..små barn verkligen utforskar världen med hela sin kropp och alla sina sinnen". Detta har lett till  att vi i arbetslaget börjat föra en diskussion kring vilka material vi kan har framme och hur vi kan använda det tillsammans med barnen samt att diskutera vad som är utforskande material för barnen. Min egen utveckling kring utforskande material har gjort att jag mer tillåtande och öppet förhåller mig till barnens val av hur de tar sig an ett material. Att det blir en produkt ser jag som underordnat själva processen att utforska materialet. Att vänta och se och samtidigt dokumentera resan tillsammans med barnen ger mig en tydlig inriktning på en pedagogisk dokumentation. Barnens kommentarer, eller mina tolkningar av dem, gör att dokumentationen blir pedagogisk när vi pedagoger reflekterar tillsammans och följer barnens idéer. Då startar vi synliggörandet av barns lärande. Det jag lagt till i begreppet "synliggöra" under kursens gång är att visa på en rörelse i utvecklingen av enskilda barn eller barngruppen. Med rörelse menar jag att det blir en fortsättning av något, en upplevelse t ex, utifrån barnens tankar och idéer. Det som vi dokumenterar via fotoram blir utan text eller dialog enbart en dokumentation. Lägger jag till text eller för en dialog kring bilderna med barn/föräldrar/pedagoger och använder den för att utmana/utveckla barnens lärande, blir den pedagogisk för mig.

Litteraturen i kursen ha stärkt min tidigare övertygelse att synliggöra barns lärande genom att observera och reflektera tillsammans samt att fokusera mer på utforskandet ("Att fånga lärandet"). Förändringen är att jag har tagit på mig starkare glasögon som hjälpt mig att se djupare på det som sker och att sätta ord på detta. Jag tänker till en gång extra innan jag säger vad jag tänker och försöker lyssna mer på mina kollegor som kanske ser något helt annat än jag upptäckt, något som förvånar och kan utveckla lärandet vidare ("Den svårfångade reflektionen").

Till sist...
Kursen har hittills fördjupat mina tankar kring pedagogisk dokumentation, men framförallt har de digitala verktygen gjort det enklare för mig att synliggöra mitt eget och barnens lärande. På min förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation på individnivå och nu är det dags att även dokumentera på gruppnivå. De kunskaper jag fått i kursen fram till idag hjälper mig att lyfta fram gruppen i de reflektioner och dokumentationer som vi påbörjat i vårt arbete på förskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar