tisdag 2 oktober 2012

Mediers påverkan i lärmiljöer

Hur kan vi i förskolan förhålla oss till de digitala verktygen som finns i förskolan? Efter att ha tagit del av rapporterna i Mediarådet kring "små barns användning och upplevelser av medier" är det två saker jag vill lyfta fram.

Vi i förskolan ska arbeta för att ge alla samma förutsättningar att utforska och använda de digitala verktygen vi har oavsett vilka familjemiljöer och kulturer barnen växer upp i. Barn lär i samspel och dialog och det gäller även när vi använder de digitala verktygen. Alltså måste vi som arbetar i förskolan tillsammans upptäcka och lära.

Dessutom har idag många fler små barn erfarenheter av dessa verktyg hemifrån och kan lära varandra och oss pedagoger. Nybörjaråldern har sedan 2000-2009 sjunkit från 12 till 4 år (Mediarådet), vilket betyder att vi pedagoger behöver fundera över vårt förhållningssätt till de digitala och sociala medierna. 

Det vi kan starta med är vår medvetenhet av utbudet av de appar vi erbjuder barnen att leka, spela och utforska bland (det är i första hand Ipads vi använder på förskolan). Barnen behärskar ofta tekniken att trycka på knappar och dra med fingret över skärmen och då är det innehållet vi behöver lägga fokus på. Kan vi begränsa antalet appar och öka efter hand tror jag att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för mer kvalitet och att fler är delaktiga ( barn, pedagoger, föräldrar). Jag är övertygad om att föräldrarna är viktiga att göra delaktiga genom att delge hur vi tänker kring användandet och att vi ser det som är en del av hela förskoleverksamheten. De yngsta barnens föräldrar tillbringar tid tillsammans med sina barn när de använder sog av sociala medier för att ledsaga och förklara. Därför tror jag att vi kan samarbeta med föräldrarna och utveckla ett förhållningssätt som bygger på ömsesidighet och gemensam förståelse.

Vårt uppdrag blir att i förskolan erbjuda digitala vertyg som en naturlig del i barnens vardag. Nu är vi i startgroparna och hittills har barnen i min barngrupp visat varandra vilka erfarenheter de har för sina kompisar. Jag har iakttagit barnen och sett nyfikenhet dem emellan, turtagning och framför allt glädje och stolthet när de lyckas få t ex en ko att råma eller rita några streck i olika färger!Litteratur:
http://mediarådet.se/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar