torsdag 4 oktober 2012

Min slutprocess i kursen

Så var kursen till ända och jag kan blicka tillbaka på en lärorik tid. Jag har under denna utbildning kunnat gå vidare i min förståelse av pedagogisk dokumentation och genom de digitala verktygen (Ipad) kan jag idag snabbare, mer tydligt och djupare upptäcka barnens strategier och lärande.

För mig har det länge varit självklart att utgå från barnens erfarenheter och intressen för att bedriva en pedagogisk verksamhet. Det jag saknade var att kunna observera och dokumentera mer och lättare, tiden blev ett hinder att se "allt". Att ha fått delta och experimentera med film och radio har tillfört mer kvalitet i mitt dokumenterande att synliggöra barns lärande.

I Ellmins bok om portfolio beskrivs portfoliometodiken bl a med fyra bokstäver STAM; Synliggöra, Tydliggöra, Ansvariggöra, Möjliggöra. Dessa ord har jag tagit till mig i min dokumentationsresa.

Att synliggöra ställer krav på syftet: för vem, i vilket syfte ska jag använda det jag vill synliggöra. Jag funderar mycket på hur jag för ett litet barn kan synliggöra dess lärande, lärande sker ju i ett samspel och då behövs en dialog skapas där reflektion kan ske. Kan en film eller bild tillsammans med mina tolkningar av barnets förståelse leda till att barnet kan påverka sin egen utvecklingsväg på förskolan? Jag kan idag påstå att det går! En liten filmsnutt kan belysa ett fokus i barnets utveckling just nu och då blir det utgångspunkten i dialogen med barnet. Jag får genom öppna frågor svar (verbalt eller genom kroppsspråk) av barnet som därigenom visar mig vilken väg vi kan fortsätta på i våra val av metoder i arbetslaget. Därigenom har jag också tydliggjort tillsammans med barnen vad vi tillsammans ser/hör/upplever.

När vi sedan i arbetslaget reflekterar över vad vi sett/hört och fört dialog kring med barnen ansvariggör vi, genom att komma fram till metoder, att lärandet kan utmanas och utvecklas. Därefter är det i den dagliga verksamheten som vi tillsammans med barnen kan möjliggöra att, genom dessa metoder, skapa möjliggheter för varje barns utveckling och fortsatta lärande.

Det som jag ovan beskrivit är ett arbetssätt som vi på min förskola arbetat fram under de senaste 2 åren och det är en härlig känsla att ha tagit del av litteratur som sätter ord på de tankar jag haft med mig.

Att använda Ipad som verktyg att filma och spela in ljud har gjort den pedagogiska dokumentation mycket gedignare och tillförlitlig i vårt arbete med att utforma vår verksamhet. Det är enkelt, roligt och lärorikt att använda detta verktyg. Men är det alltid helt enkelt att använda det vi t ex filmar? Är det som jag ser "sanningen"? För att göra dokumenationen så "djup" som möjligt behöver vi i arbetslaget tillsammans diskutera vad vi ser. Det är ju så att vi alla lägger märke till olika saker och när vi tillsammans berättar våra tankar blir det en pedagogisk dokumentation som vi kan ha som grund för vår verksamhet. Dessa tankar har jag tagit med mig från "Att fånga lärandet" av Christina Wehner-Godée. Vi har arbetat på detta sätt i mitt arbetslag och det förhåller sig verkligen så att fler tillför ett djup och en bredd på vad vi ser. För mig har det blivit en strävan att samarbeta och lyssna in vad kollegor ser och hör för att lägga till i mina egna tankar och funderingar - reflektion uppstår.

"För att gå vidare skall helst innebära att man som pedagog skapar de rätta förutsättningarna för att barnet ska gå vidare i sina lärprocesser." (Varför pedagogisk dokumentation?) Med de vertyg jag fått i kursen (blogg och Ipad) har jag, som pedagog,  fått rätt förutsättningar för att gå vidare i min lärprocess. Jag är mer stärkt i vad och hur jag dokumenterar och att samspelet i arbetslaget är den viktigaste komponenten för att pedagogisk dokumentation ska bli till. Genom att kunna filma och göra barnen delaktiga i filmandet har jag fått ett verktyg som skapar förutsättningar att för barnen synliggöra deras eget lärande.Litteratur:
"Varför pedagogisk dokukmentation? - Hillevi Lenz Taguchi, 2011 Stockholms universitets förlag
(13:e tryckningen)

"Att arbeta med portfolio - teori, förhållningssätt och praktik" - Roger  & Birgitta Ellmin, 2003 Förlagshuset Gothia AB

"Att fånga lärandet" - Christina Wehner-Godée, Liber AB, 2012 (2:a upplagan)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar